A Langham-mozgalom hitvallása

A Langham Partnership elkötelezett a történelmi biblikus kereszténység alapvető igazságai iránt, melyek értelmében megerősítjük:
  1. Egyetlen örök Isten létezik, aki Teremtője és Ura a világegyetemnek, aki Atya, Fiú, Szentlélek, egy egységben, aki mindent akarata szerint kormányoz, és beteljesíti célját mind a világban, mind az egyházban.
  2. A Szentírás a maga teljességében Isten Szentlelke által inspirált emberi szerzők által jött létre, és megjeleníti az Istennek az emberiség számára kinyilatkoztatott igazságát. Teljességgel igaz és megbízható minden állításában. Bármi is legyen az, amit a Biblia helyesen értelmezve tanít, annak kötelességünk hinni és engedelmeskedni. A Szentírás a legfőbb tekintélyünk hitünkben és életvitelünkben.
  3. Minden emberi lény Isten saját képmására teremtetett és ezáltal és emiatt értékes és egyenlő az Isten előtt. Az emberi bűn és vétek a bűneset óta Isten haragjának és ítéletének tárgyává tett bennünket, valamint azt eredményezte, hogy elidegenedtünk az Isten szerint való élettől, hogy elfojtjuk Isten igazságát és ellenségesek vagyunk Isten törvényével szemben. Isten szeretete arra vágyik, hogy mindannyiunkat bűnbánatra hívjon és inkább megbékéljen velünk, mint kárhoztasson minket. 
  4. A bűntől, a büntetéstől, és a bűn más következményeitől való megváltásunk egyedül Jézus Krisztus által van, az ő tökéletes engedelmessége, helyettesítő halála, testben való feltámadása és Úrként való felmagasztaltatása által. Egyedül Jézus a valóságos ember és valóságos Isten, az egyetlen közvetítő Isten és az emberek között. Nincs üdvösség semmilyen más személy, hitvallás, folyamat vagy erő által. Minden bűnös egyedül a hit által neki tulajdonított isteni kegyelem által igazul meg Isten előtt és békül meg vele.
  5. A Szentlélek munkája szükséges minden ember újonnan születéséhez és az érettségben való növekedéshez. A Szentlélek lakozik az egyházban és ő hatalmazza fel azt, hogy folyamatosan megújuljon az igazságban, bölcsességben, hitben, szentségben, szeretetben, szolgálatban, erőben és küldetésben.
  6. Egy, szent, egyetemes és apostoli egyház van, amely a Krisztus teste és amelyhez minden igaz hívő tartozik. Az egyház elhívása, hogy Istent örökké magasztalja és szolgálja ezen a világon.
  7. Ahogyan az Atya küldte a Fiút a világba, úgy küldi az Úr Jézus Krisztus is az ő egyházát a világba, hogy részt vegyen Isten missziójában szóval és cselekedettel. Az egyház arra hivatott, hogy megismertesse Krisztust; hogy hirdesse Isten igazságát és Isten kegyelmének evangéliumát; hogy tanítvánnyá tegyen minden nemzetből; hogy bemutassa Isten jellemét a szükséget szenvedők iránt való együttérző gondoskodásban; hogy demonstrálja Isten országának valóságát, alkotó és áldozatra kész életben, a szeretet közösségében, a becsületesség keresésében, igazságban és békében és Isten teremtéséről való gondoskodásban.
  8. Ahogyan az Úr Jézus felvitetett az ő Atyjához, úgy fog visszatérni személyesen, láthatóan és dicsőségben. Feltámasztja a halottakat és végleg beteljesíti az üdvösséget és az ítéletet. Ezek után Isten teljességben létrehozza országát és befejezi az új teremtést – az új eget és új földet – ahonnan ki lesz zárva minden gonosz és gonoszt cselekvő, minden szenvedés és halál, és amelyben Isten dicsőíttetetik örökké.

„Mielőtt meglátnánk a keresztet úgy, mint ami értünk történt, előbb úgy kell meglátnunk, mint ami általunk történt.”

John Stott